INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)


Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“).

Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby, ale na druhej strane sa týka kontaktných údajov oprávnených zástupcov týchto právnických osôb, ktorých osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva.

Prevádzkovateľ v zmysle GDPR: obchodná spoločnosť Kompot s.r.o., Panenská 30 , 811 03 Bratislava, (ďalej len „Spoločnosť“ / „Prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: adresa na zasielanie písomností: Kompot s.r.o., Panenská 30 , 811 03 Bratislava, telefonický kontakt: +421 948 630 852,
emailový kontakt: info@kompot.sk.

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade nebudeme môcť splniť Vaše ani naše povinnosti určené na daný účel.
Vaše OÚ môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás pri každej takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať.

Vaše osobné údaje po stanovených lehotách okamžite vymažeme, ak nebudeme mať iný právny základ na ich ďalšie uchovávanie.

Práva dotknutej osoby: má nasledovné práva:

právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov;
právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame;
právo na výmaz - môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;
Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;
právo na obmedzenie spracúvania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
(i) popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
spracúvanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa
prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;
právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo preto, že je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb;
právo na odvolanie súhlasu – ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracúvaním OÚ na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním;
právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania;
právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 GDPR.

V prípade akýchkoľvek otázok k ochrane Vašich osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás prostredníctvom uvedených kontaktných údajov

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Bez zbytočného odkladu Vám poskytneme informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva prostredníctvom žiadosti o výkon práva dotknutej osoby. V prípade, že túto lehotu budeme v odôvodnených prípadoch potrebovať predĺžiť, budeme Vás o tom včas informovať. Ak by bola žiadosť o výkon práva dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä v dôsledku jej opakujúcej sa povahy, môžeme odmietnuť vybaviť Vašu žiadosť alebo môžeme od Vás požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci naše administratívne náklady na jej vybavenie.

 

Účel spracovania O.Ú.

O.Ú., kt. sa spracovávajú

Dotknuté osoby

Krajiny mimo EHS, do kt. sa O.Ú. prenášajú

Lehota na vymazanie O.Ú.

Zdroj O.Ú.

Právny základ

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Existencia vnútropodnikového prenosu ak je Prevádzkovateľ súčasťou skupiny podnikov

Plnenie povinností v boji proti šíreniu ochorenia COVID-19 v zmysle príslušných štátnych opatrení a súvisiacich právnych predpisov.

Základné osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu.

Zamestnanci alebo návštevníci, ktorí vstupujú do priestorov zamestnávateľa, prípadne iné relevantné osoby.

N/A

Zákonné lehoty, prípadne bez uchovávania.

Zamestnanec / návštevník / iná relevantná osoba.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) - výkon oprávneného záujmu prevádzkovateľa na plnení zákonných povinností (zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji, verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iné relevantné právne predpisy)

Oprávnený záujem zamestnávateľa zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19 na pracovisku a primerané očakávanie dotknutých osôb, ktoré môžu aj vo vlastnom záujme takéto spracúvanie očakávať. Týmto oprávneným záujmom prevádzkovateľ chráni aj ostatných zamestnancov a osoby v priestoroch ako aj ich rodiny a blízke osoby.

N/A

Uchádzači o zamestnanie: evidencia potenciálnych zamestnancov na voľné pracovné miesto za účelom organizácie, realizácie a vyhodnotenia výberového konania (evidencia pre účely výberového konania).

N/A

Uchádzači o zamestnanie.

N/A

Po ukončení výberového konania.

Uchádzač o zamestnanie.

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR -plnenie predzmluvných vzťahov

N/A

N/A

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

V rámci personálnej a mzdovej agendy: osobné údaje potrebné na plnenie pracovnoprávnych povinností zamestnávateľa môžu byť nasledovné: meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, poberanie prídavkov na deti, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, platobné údaje, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, ročný úhrn vyplateného dôchodku, - údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách.

Zamestnanci, ale aj v niektorých prípadoch manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, príp. bývalí zamestnanci, ak relevantné.

N/A

V rámci personálnej a mzdovej agendy: • Osobné spisy zamestnancov: 70 rokov • Evidencia dochádzky (denná, týždenná, mesačná): 2 roky • Evidencia práceneschopných: 3 roky • Evidencia nástupov, výstupov, výpovedí: 5 rokov • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti Popisy pracovných činností: 5 rokov • Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie: 10 rokov • Dohody o vykonaní práce: 5 rokov • Dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny: 10 rokov • Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika: 5 rokov • Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia: 5 rokov • Mzdový list: 20 rokov • Výplatné listiny: 10 rokov • Záznamy o zaplatených preddavkoch na daň a dani zo mzdy: 10 rokov • Zúčtovanie dávok nemocenského poistenia: 10 rokov • Vyhlásenia k dani zo mzdy: 5 rokov • Zrážky zo mzdy: 5 rokov • Podklady ku mzdám: 5 rokov Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie: 5 rokov •Iné zákonné lehoty.

Dotknuté osoby (zamestnanci), zamestnanci o svojich rodinných príslušníkoch. V niektorých prípadoch aj z iných zdrojov, v dôsledku právnych predpisov. Patria sem najmä otázky týkajúce sa daňových informácií, ktoré sa týkajú príslušného daňového úradu, ako aj informácie o obdobiach práceneschopnosti v príslušnom zdravotnom poistení. .

ČL. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvných vzťahov (pracovná zmluva a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie zákonných povinností zamestnávateľa (naor. aj voči sociálnej poisťovni, voči zdravotnej poisťovni, plnenie daňových povinností, mzdová politika zamestnávateľa, plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia,..) • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení, neskorších predpisov, • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, • zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom, sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, predpisov • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji, verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • ďalšie relevantné právne predpisy

N/A

N/A

Odvody do sociálnej poisťovne

V rámci personálnej a mzdovej agendy: osobné údaje potrebné na plnenie pracovnoprávnych povinností zamestnávateľa môžu byť nasledovné: meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, poberanie prídavkov na deti, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, platobné údaje, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, ročný úhrn vyplateného dôchodku, - údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách.

Zamestnanci, ale aj v niektorých prípadoch manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, príp. bývalí zamestnanci, ak relevantné.

N/A

V rámci personálnej a mzdovej agendy: • Osobné spisy zamestnancov: 70 rokov • Evidencia dochádzky (denná, týždenná, mesačná): 2 roky • Evidencia práceneschopných: 3 roky • Evidencia nástupov, výstupov, výpovedí: 5 rokov • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti Popisy pracovných činností: 5 rokov • Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie: 10 rokov • Dohody o vykonaní práce: 5 rokov • Dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny: 10 rokov • Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika: 5 rokov • Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia: 5 rokov • Mzdový list: 20 rokov • Výplatné listiny: 10 rokov • Záznamy o zaplatených preddavkoch na daň a dani zo mzdy: 10 rokov • Zúčtovanie dávok nemocenského poistenia: 10 rokov • Vyhlásenia k dani zo mzdy: 5 rokov • Zrážky zo mzdy: 5 rokov • Podklady ku mzdám: 5 rokov Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie: 5 rokov •Iné zákonné lehoty.

Dotknuté osoby (zamestnanci), zamestnanci o svojich rodinných príslušníkoch. V niektorých prípadoch aj z iných zdrojov, v dôsledku právnych predpisov. Patria sem najmä otázky týkajúce sa daňových informácií, ktoré sa týkajú príslušného daňového úradu, ako aj informácie o obdobiach práceneschopnosti v príslušnom zdravotnom poistení. .

ČL. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvných vzťahov (pracovná zmluva a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie zákonných povinností zamestnávateľa (naor. aj voči sociálnej poisťovni, voči zdravotnej poisťovni, plnenie daňových povinností, mzdová politika zamestnávateľa, plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia,..) • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení, neskorších predpisov, • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, • zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom, sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, predpisov • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji, verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • ďalšie relevantné právne predpisy

N/A

N/A

Odvody do zdravotnej poisťovne

V rámci personálnej a mzdovej agendy: osobné údaje potrebné na plnenie pracovnoprávnych povinností zamestnávateľa môžu byť nasledovné: meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, poberanie prídavkov na deti, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, platobné údaje, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, ročný úhrn vyplateného dôchodku, - údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách.

Zamestnanci, ale aj v niektorých prípadoch manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, príp. bývalí zamestnanci, ak relevantné.

N/A

V rámci personálnej a mzdovej agendy: • Osobné spisy zamestnancov: 70 rokov • Evidencia dochádzky (denná, týždenná, mesačná): 2 roky • Evidencia práceneschopných: 3 roky • Evidencia nástupov, výstupov, výpovedí: 5 rokov • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti Popisy pracovných činností: 5 rokov • Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie: 10 rokov • Dohody o vykonaní práce: 5 rokov • Dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny: 10 rokov • Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika: 5 rokov • Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia: 5 rokov • Mzdový list: 20 rokov • Výplatné listiny: 10 rokov • Záznamy o zaplatených preddavkoch na daň a dani zo mzdy: 10 rokov • Zúčtovanie dávok nemocenského poistenia: 10 rokov • Vyhlásenia k dani zo mzdy: 5 rokov • Zrážky zo mzdy: 5 rokov • Podklady ku mzdám: 5 rokov Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie: 5 rokov •Iné zákonné lehoty.

Dotknuté osoby (zamestnanci), zamestnanci o svojich rodinných príslušníkoch. V niektorých prípadoch aj z iných zdrojov, v dôsledku právnych predpisov. Patria sem najmä otázky týkajúce sa daňových informácií, ktoré sa týkajú príslušného daňového úradu, ako aj informácie o obdobiach práceneschopnosti v príslušnom zdravotnom poistení. .

ČL. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvných vzťahov (pracovná zmluva a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie zákonných povinností zamestnávateľa (naor. aj voči sociálnej poisťovni, voči zdravotnej poisťovni, plnenie daňových povinností, mzdová politika zamestnávateľa, plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia,..) • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení, neskorších predpisov, • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, • zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom, sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, predpisov • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji, verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • ďalšie relevantné právne predpisy

N/A

N/A

Mzdová politika zamestnávateľa

V rámci personálnej a mzdovej agendy: osobné údaje potrebné na plnenie pracovnoprávnych povinností zamestnávateľa môžu byť nasledovné: meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, poberanie prídavkov na deti, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, platobné údaje, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, ročný úhrn vyplateného dôchodku, - údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách.

Zamestnanci, ale aj v niektorých prípadoch manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, príp. bývalí zamestnanci, ak relevantné.

N/A

V rámci personálnej a mzdovej agendy: • Osobné spisy zamestnancov: 70 rokov • Evidencia dochádzky (denná, týždenná, mesačná): 2 roky • Evidencia práceneschopných: 3 roky • Evidencia nástupov, výstupov, výpovedí: 5 rokov • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti Popisy pracovných činností: 5 rokov • Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie: 10 rokov • Dohody o vykonaní práce: 5 rokov • Dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny: 10 rokov • Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika: 5 rokov • Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia: 5 rokov • Mzdový list: 20 rokov • Výplatné listiny: 10 rokov • Záznamy o zaplatených preddavkoch na daň a dani zo mzdy: 10 rokov • Zúčtovanie dávok nemocenského poistenia: 10 rokov • Vyhlásenia k dani zo mzdy: 5 rokov • Zrážky zo mzdy: 5 rokov • Podklady ku mzdám: 5 rokov Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie: 5 rokov •Iné zákonné lehoty.

Dotknuté osoby (zamestnanci), zamestnanci o svojich rodinných príslušníkoch. V niektorých prípadoch aj z iných zdrojov, v dôsledku právnych predpisov. Patria sem najmä otázky týkajúce sa daňových informácií, ktoré sa týkajú príslušného daňového úradu, ako aj informácie o obdobiach práceneschopnosti v príslušnom zdravotnom poistení. .

ČL. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvných vzťahov (pracovná zmluva a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie zákonných povinností zamestnávateľa (naor. aj voči sociálnej poisťovni, voči zdravotnej poisťovni, plnenie daňových povinností, mzdová politika zamestnávateľa, plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia,..) • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení, neskorších predpisov, • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, • zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom, sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, predpisov • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji, verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • ďalšie relevantné právne predpisy

N/A

N/A

Plnenie daňových povinností

V rámci personálnej a mzdovej agendy: osobné údaje potrebné na plnenie pracovnoprávnych povinností zamestnávateľa môžu byť nasledovné: meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, poberanie prídavkov na deti, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, platobné údaje, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, ročný úhrn vyplateného dôchodku, - údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách.

Zamestnanci, ale aj v niektorých prípadoch manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, príp. bývalí zamestnanci, ak relevantné.

N/A

V rámci personálnej a mzdovej agendy: • Osobné spisy zamestnancov: 70 rokov • Evidencia dochádzky (denná, týždenná, mesačná): 2 roky • Evidencia práceneschopných: 3 roky • Evidencia nástupov, výstupov, výpovedí: 5 rokov • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti Popisy pracovných činností: 5 rokov • Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie: 10 rokov • Dohody o vykonaní práce: 5 rokov • Dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny: 10 rokov • Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika: 5 rokov • Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia: 5 rokov • Mzdový list: 20 rokov • Výplatné listiny: 10 rokov • Záznamy o zaplatených preddavkoch na daň a dani zo mzdy: 10 rokov • Zúčtovanie dávok nemocenského poistenia: 10 rokov • Vyhlásenia k dani zo mzdy: 5 rokov • Zrážky zo mzdy: 5 rokov • Podklady ku mzdám: 5 rokov Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie: 5 rokov •Iné zákonné lehoty.

Dotknuté osoby (zamestnanci), zamestnanci o svojich rodinných príslušníkoch. V niektorých prípadoch aj z iných zdrojov, v dôsledku právnych predpisov. Patria sem najmä otázky týkajúce sa daňových informácií, ktoré sa týkajú príslušného daňového úradu, ako aj informácie o obdobiach práceneschopnosti v príslušnom zdravotnom poistení. .

ČL. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvných vzťahov (pracovná zmluva a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie zákonných povinností zamestnávateľa (naor. aj voči sociálnej poisťovni, voči zdravotnej poisťovni, plnenie daňových povinností, mzdová politika zamestnávateľa, plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia,..) • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení, neskorších predpisov, • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, • zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom, sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, predpisov • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji, verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • ďalšie relevantné právne predpisy

N/A

N/A

BOZP - plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia, evidencia prípadných pracovných úrazov

Bežné osobné údaje v rozsahu potrebnom na splnenie povinností zamestnávateľa v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zákona o BOZP.

Zamestnanci.

N/A

V rámci personálnej a mzdovej agendy: • Osobné spisy zamestnancov: 70 rokov • Evidencia dochádzky (denná, týždenná, mesačná): 2 roky • Evidencia práceneschopných: 3 roky • Evidencia nástupov, výstupov, výpovedí: 5 rokov • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti Popisy pracovných činností: 5 rokov • Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie: 10 rokov • Dohody o vykonaní práce: 5 rokov • Dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny: 10 rokov • Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika: 5 rokov • Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia: 5 rokov • Mzdový list: 20 rokov • Výplatné listiny: 10 rokov • Záznamy o zaplatených preddavkoch na daň a dani zo mzdy: 10 rokov • Zúčtovanie dávok nemocenského poistenia: 10 rokov • Vyhlásenia k dani zo mzdy: 5 rokov • Zrážky zo mzdy: 5 rokov • Podklady ku mzdám: 5 rokov Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie: 5 rokov •Iné zákonné lehoty.

Zamestnanci.

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji, verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

N/A

N/A

Služby PZS - plnenie povinností zamestnávateľa v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, a zabezpečenia školení v tejto oblasti

Bežné osobné údaje v rozsahu potrebnom na splnenie povinností zamestnávateľa v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Zamestnanci.

N/A

V rámci personálnej a mzdovej agendy: • Osobné spisy zamestnancov: 70 rokov • Evidencia dochádzky (denná, týždenná, mesačná): 2 roky • Evidencia práceneschopných: 3 roky • Evidencia nástupov, výstupov, výpovedí: 5 rokov • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti Popisy pracovných činností: 5 rokov • Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie: 10 rokov • Dohody o vykonaní práce: 5 rokov • Dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny: 10 rokov • Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika: 5 rokov • Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia: 5 rokov • Mzdový list: 20 rokov • Výplatné listiny: 10 rokov • Záznamy o zaplatených preddavkoch na daň a dani zo mzdy: 10 rokov • Zúčtovanie dávok nemocenského poistenia: 10 rokov • Vyhlásenia k dani zo mzdy: 5 rokov • Zrážky zo mzdy: 5 rokov • Podklady ku mzdám: 5 rokov Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie: 5 rokov •Iné zákonné lehoty.

Zamestnanci.

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie zákonných povinností zamestnávateľa zákon č. 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

N/A

N/A

Evidencia dochádzky

Bežné osobné údaje nevyhnutné na evidenciu pracovného času v zmysle § 99 Zákonníka práce.

Zamestnanci.

N/A

V rámci personálnej a mzdovej agendy: • Osobné spisy zamestnancov: 70 rokov • Evidencia dochádzky (denná, týždenná, mesačná): 2 roky • Evidencia práceneschopných: 3 roky • Evidencia nástupov, výstupov, výpovedí: 5 rokov • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti Popisy pracovných činností: 5 rokov • Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie: 10 rokov • Dohody o vykonaní práce: 5 rokov • Dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny: 10 rokov • Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika: 5 rokov • Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia: 5 rokov • Mzdový list: 20 rokov • Výplatné listiny: 10 rokov • Záznamy o zaplatených preddavkoch na daň a dani zo mzdy: 10 rokov • Zúčtovanie dávok nemocenského poistenia: 10 rokov • Vyhlásenia k dani zo mzdy: 5 rokov • Zrážky zo mzdy: 5 rokov • Podklady ku mzdám: 5 rokov Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie: 5 rokov •Iné zákonné lehoty.

Zamestnanci.

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie zákonných povinností zamestnávateľa v zmysle § 99 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

N/A

N/A

Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku, života alebo zdravia zamestnancov Prevádzkovateľa a/alebo tretích strán.

Obrazový záznam, prípadne iné prejavy osobnej povahy na obrazovom zázname.

Fyzické osoby vstupujúce do monitorovaných priestorov.

N/A

72 hodín

Z príslušných zariadení.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - výkon oprávneného záujmu

Oprávnený záujem prevádzkovateľa ako aj tretích strán na zabezpečení svojho majetku, majetku tretích strán, bezpečnosti, života a zdravia zamestnancov ako aj iných osôb vstupujúcich alebo nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch, pričom dotknuté osoby môžu takéto spracúvanie aj primerane očakávať.

N/A

Zasielanie newslettera s ponukou obdobných tovarov/služieb, ktoré si klient u Prevádzkovateľa zakúpil na marketingové a propagačné účely Prevádzkovateľa.

N/A

Klienti alebo ich oprávnení zástupcovia.

N/A

N/A

Klient / zástupca klienta.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) - výkon oprávneného záujmu na spracúvaní osobných údajov klientov Prevádzkovateľa, ktorý newsletter môžu aj primerane očakávať

Oprávnený záujem - priamy marketing.

N/A

Marketingová propagácia Prevádzkovateľa - vyhotovenie a zverejnenie údajov zamestnanca nad rámec rozsahu oprávnenia v zmysle § 78 ods. (3) ZoOOÚ.

Osobné údaje nad rozsah § 78 ods. 3 ZoOOÚ - fotografia a videozáznam.

Zamestnanci.

N/A

N/A

Zamestnanec.

Čl. 6 ods. 1 písm. a) - súhlas

N/A

N/A

Marketingová aktivita - organizácia a vyhlasovanie výsledkov súťaže.

N/A

Súťažiaci.

N/A

N/A

Súťažiaci.

Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas

N/A

N/A

Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvných / zmluvných vzťahov s dodávateľmi Prevádzkovateľa.

Meno, priezvisko, kontaktné údaje, a iné relevantné údaje najmä v rozsahu podľa § 78 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov

Štatutárne orgány, zamestnanci a zmluvní zástupcovia dodávateľa prevádzkovateľa, príp. iné relevantné fyzické osoby.

N/A

N/A

Fyzická osoba, ak zmluvnou stranou, alebo iná fyzická osoba, ktorá zmluvnú stranu zastupuje.

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR- plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov (ak zmluvnou stranou je samotná fyzická osoba) Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - výkon oprávneného záujmu prevádzkovateľa (ak zmluvnou stranou je PO a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné FO na základe osobitného oprávneniam alebo ak FO, ktorá je zmluvnou stranou zastupuje iná FO), aby mohol plniť zmluvné a predzmluvné vzťahy, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných, predzmluvných vzťahov.

N/A

Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvných / zmluvných vzťahov s odberateľmi Prevádzkovateľa.

Meno, priezvisko, kontaktné údaje, a iné relevantné údaje najmä v rozsahu podľa § 78 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov.

Štatutárne orgány, zamestnanci a zmluvní zástupcovia odberateľa a prevádzkovateľa, príp. iné relevantné fyzické osoby.

N/A

N/A

Fyzická osoba, ak zmluvnou stranou, alebo iná fyzická osoba, ktorá zmluvnú stranu zastupuje.

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR- plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov (ak zmluvnou stranou je samotná fyzická osoba) Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - výkon oprávneného záujmu prevádzkovateľa (ak zmluvnou stranou je PO a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné FO na základe osobitného oprávneniam alebo ak FO, ktorá je zmluvnou stranou zastupuje iná FO), aby mohol plniť zmluvné a predzmluvné vzťahy, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných, predzmluvných vzťahov.

N/A

Vedenie evidencie prijatej a odoslanej korešpondencie, vrátane elektronickej korešpondencie.

Identifikačné, kontaktné údaje, predmet obsahu zásielky, a iné relevantné údaje, ktoré sú obsahom korešpondencie, ak relevantné.

Odosielatelia a prijímatelia korešpondencie.

N/A

Registratúrny poriadok, zákonne lehoty archivovania dôležitých dokumentov.

Príjemca/odosielateľ korešpondencie.

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie zákonnej povinnosti (zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

N/A

N/A

Evidencia osobných údajov nevyhnutných na účely plnenia povinností ustanovených GDPR, najmä na evidenciu a vybavovanie práv dotknutých osôb a evidenciu bezpečnostných incidentov.

Identifikačné, kontaktné údaje, a iné osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby.

Fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osoby.

N/A

5 rokov objektívna lehota ÚOOÚ.

Osoba vykonávajúca práva dotknutej osoby v zmysle GDPR.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - výkon oprávneného záujmu prevádzkovateľa, aby plnil povinnosti ktoré mu ukladá GDPR a iné relevantné právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení povinností prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z GDPR.

N/A

Zabezpečenie sieťovej bezpečnosti prevádzkovateľa pre ochranu spracúvaných údajov.

Bežné osobné údaje získavané zo sietí (IP adresa, logy a pod.) nevyhnutné na zabezpečenie účelu.

Osoby relevantné z hľadiska zaistenia bezpečnosti prevádzkovateľa.

N/A

5 rokov objektívna lehota ÚOOÚ.

Dotknutá osoba, informácie zo sietí.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - výkon oprávneného záujmu prevádzkovateľa, aby plnil povinnosti ktoré mu ukladá GDPR a iné relevantné právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na zaistení informačnej bezpečnosti (rec. 49 GDPR).

N/A

Plnenie povinností vyplývajúcich z účtovných predpisov, vedenie účtovnej agendy, správa účtovných dokladov.

Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu, výška pohľadávky/záväzku.

Dodávatelia, odberatelia, zástupcovia prevádzkovateľa, zástupcovia dodávateľov a odberateľov, iné relevantné fyzické osoby.

N/A

Zákonné lehoty (10 rokov).

Dotknutá osoba / jej oprávnený zástupca.

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce)

N/A

N/A

Evidencia a vybavovanie reklamácií.

Bežné osobné ako základné identifikačné, kontaktné a iné relevantné údaje nevyhnutné na vybavenie reklamácie.

Reklamujúci subjekt a fyzické osoby, ktoré sú oprávnené zastupovať klientov, ktorými sú právnické osoby.

N/A

Zákonné lehoty.

Reklamujúci subjekt, osoba uplatňujúca reklamáciu.

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - údaje sú nevyhnutné na plnenie zmluvných vzťahov v spojení s Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - údaje sú nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vybaviť reklamáciu (Občiansky zákonník, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a pod.)

N/A

N/A

Predaj tovaru zákazníkom e-shopu

Meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje, platobné údaje, iné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu.

Zákazníci e-shopu.

N/A

Do ukončenia zmluvného vzťahu.

Zákazník.

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR- plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov (ak zmluvnou stranou je samotná fyzická osoba) Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - výkon oprávneného záujmu prevádzkovateľa (ak zmluvnou stranou je PO a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné FO na základe osobitného oprávneniam alebo ak FO, ktorá je zmluvnou stranou zastupuje iná FO), aby mohol plniť zmluvné a predzmluvné vzťahy, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných, predzmluvných vzťahov.

N/A

Meranie návštevnosti na štatistické účely prevádzkovateľa .

Štatistiky vychádzajúce z osobných údajov zhromaždených v súvislosti s návštevou alebo interakciou dotknutých osôb s firemným profilom prevádzkovateľa na sociálnej sieti a jeho obsahom.

Návštevníci firemného profilu.

N/A

5 rokov

Návštevník firemného profilu.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - výkon opraveného záujmu prevádzkovateľa

Oprávnený záujem prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov, aby mohol účinnejšie propagovať svoju činnosť a nastaviť svoje marketingové aktivity.

N/A

Zabezpečenie funkčnosti, výkonu webovej stránky - napr. session cookies a pod.

N/A

Návštevníci web stránky

N/A

12 mesiacov

Príslušné zariadenie.

čl. 6 ods. 1 písm. f) - výkon oprávneného záujmu

Oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov uložených v cookies, ktoré sú nevyhnutné na činnosť web stránky na zlepšenie zákazníckej skúsenosti.

N/A

Vytváranie štatistiky v rámci sledovania návštevnosti web stránky / firemného profilu - napr.advertising cookies, ktoré sledujú nakúpené produkty a na základe toho ponúkajú podobné / rovnaké produkty na reklamných banneroch pri návšteve iných webových stránok.

N/A

Návštevníci web stránky

N/A

12 mesiacov

Príslušné zariadenie.

Čl. 6 ods. 1 písm. a) - súhlas

N/A

N/A

Cielený marketing a prispôsobenie obsahu reklamu na web stránke / firemnom profile.

N/A

Návštevníci web stránky

N/A

12 mesiacov

Príslušné zariadenie.

Čl. 6 ods. 1 písm. a) - súhlas

N/A